Fizički i hemijski eksperimenti

Mi podržavamo vašu pripremu i praktičan rad sledećim video-zapisima koji mogu da vam daju ideje o tome koje vrste fizičkih i hemijskih eksperimenata možete da iskoristite za vašu mašinu Lančane reakcije.

Fizički i hemijski eksperimenti su jasno prikazani, korak po korak, usporeno, tako da možete da vidite svaki detalj. Video-zapisi vam takođe mogu dati ideje kako da povežete određene eksperimente.

Experiments

Aerodinamički otpor se odnosi na aerodinamičke ili hidrodinamičke sile koje deluju suprotno od smera kretanja čvrstog predmeta. Sila aerodinamičkog otpora je jednaka sili čvrstog predmeta koji se pomera konstantnom brzinom. Na primer, aerodinamičk...

Aerodinamički otpor

Deterdženti su površinski aktivne supstance, koje smanjuju površinski napon tečnosti, obično vode, i time pomažu supstancama koji su nerastvorljive u vodi (masti i ulja) da se u njoj rasporede (disperguju). Nazvaju se još i surfaktanti. Deterdžena...

Deterdženti

Padanje nanizanih domina, izazvano udarnim talasom koji prolazi kroz ceo sistem. Brzina padanja zavisi od visine domina, njihovog rastojanja i gravitacije. Eksperimenti su pokazali da je padanje niza domina najbrže kada je rastojanje između domina...

Domino efekat

Električna struja je usmereni protok naelektrisanih čestica (elektrona i jona). Može se dobiti iz raznih izvora, kao što su fosilni izvori energije, obnovljivi izvori energije ili čak i iz hemijske energije (vidi: Voćna ćelija). Koristite obnovlji...

Električna struja iz obnovljivih izvora energije

Elektrohemija je oblast hemije koja proučava hemijske reakcije koje uzrokuje električna struja i procese i pravila pretvaranja hemijske energije u električnu energiju. Stvaranje električne struje može biti vrlo korisno u u „Lančanoj reakciji”. Evo...

Elektrohemija

Gasovito agregatno stanje je najneuređenije u poređenju sa ostalim agregatnim stanjima u kojima se supstanca može naći (čvrstim i tečnim). Gasovi nemaju određenu zapreminu i oblik već ispunjavaju celu zapreminu suda u kome se nalaze i zauzimaju nj...

Gas, proizvodnja gasa

Termin „halogeni” označava da ovi elementi sa metalima formiraju soli. U ovu grupu spadaju fluor (F), hlor (Cl), brom (Br) i jod (I). Halogeni elementi grade dvoatomne molekule, veoma su reaktivni pa se u prirodi ne mogu pronaći u elementarnom obl...

Halogeni elementi

Jednostavna mašina je mehanički uređaj koji menja smer i/ili jačinu sile. Drugim rečima, jedna od najvažnijih karakteristika jednostavnih mašina jeste ta što koristeći ih morate da delujete manje ili više koncentrisanom silom da biste pomerili pre...

Jednostavna mašina: čekrk

Kiseline su jedinjenja koja u vodi disosuju na pozitivne jone vodonika i negativne jone kiselinskog ostatka. Kiseline su donori protona. Za rastvore sa pH vrednošću od 0 - 7 kaže se da su kiseli. Mnoge vrste kiselina nas svakodnevno okružuju. Na ...

Kiseline

Klatno je teg obešen o nosač tako da može da se njiše slobodno ukoliko se pomeri u stranu iz svoje pozicije neutralne ravnoteže. Klatno se klati u određenom periodu frekvencije. Kretanje klatna se može videti u mnogim svakodnevnim strukturama, kao...

Klatno

Kako biste bacili predmet visoko, morate mu dati početni impuls (ili energiju). Jačina ove sile mora da bude dovoljna da bi prevazišla silu gravitacije. Na primer, ova sila se može videti kao sila opruge u zategnutoj gumici (vidi deo 10) ili kao s...

Lansiranje

Magnet uvek ima dva pola (severni i južni); ne postoji samo jedan pol. Suprotni polovi se privlače, isti polovi se odbijaju. Magneti ne deluju samo jedni na druge, nego i na određene metalne predmete (gvožđe, ferolegure): oba pola ih privlače. Met...

Magneti

Osmoza predstavlja prolazak molekula rastvarača kroz polupropustljivu membranu koja propušta molekule rastvarača ali ne i molekule rastvorene supstance. Osmoza se javlja kada su koncentracije rastvora sa dve strane polupropustljive membrane različ...

Osmoza

Plastika predstavlja veštački sintetisane i modifikovane organske polimere velike molekulske mase. Nalazimo ih skoro svuda u svakodnevnom životu. Superupijajući polimeri, koji mogu da upiju veliku količinu vode i vodenih rastvora, predstavljaju re...

Plastika

Potisak je sila koja deluje nagore i koju ispoljava tečnost ili gas koji se protivi težini uronjenog predmeta. Na svaki predmet koji je u tečnosti ili gasu deluje sila potiska koja je jednaka težini tečnosti koju je istisnulo telo. Ovo je Arhimedo...

Potisak

Težina tela je proporcionalna njenoj masi. Promena težine često izaziva i promenu kretanja, tako da lako možete da je iskoristite u „Lančanoj reakciji”. Evo nekih primera: Ravnoteža sunđera Stavite po jedan sunđer na oba kraja klackalice tako da o...

Promena težine

Materija ima različite fizičke osobine u zavisnosti od stanja materije. Čvrste materije mogu da se pretvore u tečnosti topljenjem; tečnosti mogu da se pretvore u gas isparavanjem. Promenu stanja materije takođe možete da koristite u „Lančanoj reak...

Promene stanja materije

Protivteg je teg koji balansira ili smanjuje efekat opterećenja. Klasičan primer mašine sa protivtegom je drevni trebušet, korišćen u srednjevekovnim bitkama. Ova mašina je mogla da skladišti i oslobađa mehaničku energiju, a radi uz pomoć gravitac...

Protivteg

Materijali se dele na provodnike i izolatore prema tome da li provode električnu struju. Dobri provodnici su metali (npr. cink, bakar) i rastvori elektrolita, dok je plastika izolator. Elektroliti (npr. soli, baze, kiseline) nisu provodnici elekt...

Provodljivost soli

Interakcije između čestica rastvorene supstance i rastvarača omogućavaju rastvaranje supstance. Rastvaranje obuhvata raskidanje nekih međumolekulskih veza u samom rastvaraču i rastvorenoj supstanci i istovremeno formiranje novih interakcija između...

Rastvaranje

Ubrzanje je mera promene brzine u jedinici vremena. Može biti pozitivno i negativno (usporenje). Hajde da vidimo kako možete da iskoristite ove pokrete u „Lančanoj reakciji”! Kosa ravan Napravite kosu ravan od drvene police tako što ćete postaviti...

Ravnomerno promenljivo kretanje: Ubrzanje

Ravnoteža postoji kada se sile koje deluju na telo ili sistem međusobno izjednačuju. Predmeti izbačeni iz stanja ravnoteže mogu da izazovu spektakularne pokrete u „Lančanoj reakciji”. Evo nekih primera. Plutajuće viljuške Povežite dve viljuške zup...

Ravnoteža, centar gravitacije

Reakcije neutralizacije su reakcije između kiselina i baza u kojima nastaju voda i so. Zasnivaju se na protonovanju baza usled deprotonovanja kiselina, tj. sposobnosti kiselina da „doniraju” vodonikove jone bazama koje ih „primaju”. pH vrednost j...

Reakcije neutralizacije

Hemijske reakcije, u kojima do promena dolazi nakon određenog vremenskog perioda (na koji se može uticati promenom uslova) nazivaju se satne reakcije. Kinetika ovih procesa je vrlo komplikovana, ali poenta je da se paralelno dešava više hemijskih ...

Satne reakcije

Ako izdužite ili sabijete oprugu, dolazi do primene sile. Ova sila je direktno proporcionalna promeni dužine, što znači da što se više opruga izduži, veća sila se primenjuje. Guma se ponaša na sličan način. Sila opruge je vrlo korisna u „Lančanoj ...

Sila opruge

Skriveni zapis, koji se uz pomoć hemije može učiniti vidljivim, zahteva reakciju čiji je proizvod obojen, dok su reaktanti bezbojni. Najpre ćemo na papiru napisati skrivenu poruku pomoću bezbojnog reaktanta, a zatim izazivati reakciju čiji je pr...

Skriveni zapis

Ako pustite predmet da pada u gravitacionom polju Zemlje, pomeraće se prema centru Zemlje. Do slobodnog pada dolazi kada ovo kretanje nije blokirano. Zanimljivo je da svaki predmet ima isto gravitaciono ubrzanje. Zbog toga, ako se dva predmeta ist...

Slobodan pad, gravitacija

Do kružnog kretanja dolazi kada se predmet kreće kružnom putanjom. Kružno i spiralno kretanje se može postići centripetalnom silom, zbog koje telo prati zakrivljenu putanju. Ova sila može nastati kao rezultat gravitacije (sfere), električnog privl...

Spiralno i kružno kretanje

Pena može nastati prilikom stvaranja gasa u tečnostima. Ako je stvaranje gasa vrlo energično, nastajanje pene će biti brzo i obimno, što može pokrenuti sledeći korak u „Lančanoj reakciji”. Hajde da vidimo kako. Svetlucavi vulkan U čašu sa rastvoro...

Stvaranje pene

Collision

Sudar

Termalna ekspanzija je osobina materije da menja obim kao reakcija na promenu temperature. Termalna ekspanzija se može videti u svakodnevnom životu, na primer u slučaju metala, a Stirlingov motor, vrsta toplotnog motora, takođe radi na ovom princi...

Termalna ekspanzija

Svaka vibracija koja ima bilo kakve periodične funkcije u vremenu naziva se vibracija. Mehanička vibracija je fenomen pri kojem se oscilacije dešavaju oko ravnotežne tačke. Vibracija može da izazove zanimljive i spektakularne pokrete u „Lančanoj r...

Vibracija

Rastvorljivost supstance predstavlja broj grama rastvorene supstance u 100 g rastvarača na određenoj temperaturi. Za rastvor se kaže da je zasićen ako rastvarač više ne može da rastvara supstancu jer je dostignuta maksimalna vrednost za njenu ras...

Zasićeni i prezasićeni (presićeni) rastvori

Zupčanik je rotirajuća mašina koja ima zupce, kojima se povezuje sa drugim zupčastim delom (obično drugim zupčanikom) kako bi prenela obrtni momenat. Zupčasti uređaji mogu da promene brzinu, obrtni momenat i smer izvora napajanja. Na primer, zupča...

Zupčanik

Chain Reaction - Footer