Halogeni elementi

Termin „halogeni” označava da ovi elementi sa metalima formiraju soli. U ovu grupu spadaju fluor (F), hlor (Cl), brom (Br) i jod (I).

Halogeni elementi grade dvoatomne molekule, veoma su reaktivni pa se u prirodi ne mogu pronaći u elementarnom obliku već u obliku jedinjenja.

Reakcije halogenih elemenata i metala mogu da budu vizuelno vrlo interesantne. Hajde da vidimo primer.

Hlorna voda

Pripremite šest epruveta i zapušač za epruvete kroz koji je provučena staklena cev za odvod gasova. U jednu epruvetu stavite kašičicu čvrstog kalijum–permanganata ili mangan(IV)-oksida i brzo sipajte 5 cm3 rastvora koncentrovane hlorovodonične kiseline. Izdvaja se hlor koji treba uvoditi u epruvetu koja je do polovine napunjena vodom. Na taj način priprema se hlorna voda. Hlornu vodu dodajte redom u sledeće epruvete: 1. smeša vodenog rastvora kalijum-bromida i n-heksana; 2. smeša vodenog rastvora kalijum-jodida i n-heksana; 3. rastvor mastila ili čisto mastilo; 4. latice crvene ruže.

Savet: Pitajte nastavnika hemije zašto se halogeni elementi koriste u sijalicama.

Chain Reaction - Footer