Doświadczenia fizyczne i chemiczne

Wspieramy Wasze przygotowania i prace praktyczne, przedstawiając następujące filmiki, które dostarczą Wam inspiracji na temat tego, jakie doświadczenia fizyczne i chemiczne można zastosować w „Reakcji łańcuchowej”.

Doświadczenia fizyczne i chemiczne pokazano krok po kroku w zwolnionym tempie, aby umożliwić obserwację wszystkich szczegółów. Filmiki pokazują również, w jaki sposób można łączyć poszczególne doświadczenia.

Experiments

Przewracanie się kostek domina ułożonych w rzędzie jest wynikiem działania fali uderzeniowej, która przechodzi przez cały układ. Prędkość przewracania zależy od wysokości kostek, odległości pomiędzy nimi i od siły grawitacji. Doświadczenia pokazuj...

Efekt domina

Elektrochemia bada m.in. reakcje chemiczne, które zachodzą pod wpływem prądu elektrycznego, a także procesy i zasady przekształcania energii chemicznej w energię elektryczną. Wygenerowanie prądu elektrycznego może być bardzo przydatne w przypadku ...

Elektrochemia

Gaz to jeden ze stanów skupienia materii. Gazy i ciecze zachowują się podobnie: płyną i są odporne na odkształcenia. Gazy wypełniają całą pojemność pojemnika, w którym się znajdują. Wiele reakcji chemicznych wiąże się z powstawaniem gazów. Może to...

Gaz, otrzymywanie gazu

Termin halogen oznacza „tworzący sól”, ponieważ halogeny (fluorowce) tworzą sole z metalami. Ta grupa obejmuje fluor (F), chlor (Cl), brom (Br) i jod (I). Halogeny są wysoce reaktywne, dlatego występują w przyrodzie w formie związków chemicznych. ...

Halogeny

Koło zębate to obracający się element maszyny, którego zęby zazębiają się z drugim elementem (zazwyczaj z drugim kołem zębatym), przekazując moment obrotowy. Urządzenia zasilane kołami zębatymi, przekazując energię, mogą zmieniać prędkość, moment ...

Koło zębate

Kwasy to związki, które przekazują protony cząsteczkom wody, przez co odczyn roztworu wodnego staje się kwasowy — wartość pH maleje. Roztwory o pH poniżej 7 nazywane są roztworami kwasowymi. W codziennym życiu otacza nas wiele różnych kwasów. Są t...

Kwasy

Każdy magnes ma dwa bieguny (północny i południowy); żaden biegun nigdy nie występuje samodzielnie. Przeciwne bieguny przyciągają się, natomiast takie same bieguny się odpychają. Magnesy wpływają nie tylko na siebie nawzajem, lecz również na niekt...

Magnesy

Maszyna prosta to urządzenie mechaniczne, które zmienia kierunek lub wartość siły. Innymi słowy, jedną z jej najważniejszych cech jest to, że umożliwia poruszanie obiektami przy użyciu mniejszej, przyłożonej siły. Oczywiście nadal potrzebna jest t...

Maszyna prosta: blok

Opór odnosi się do sił aerodynamicznych bądź hydrodynamicznych, które oddziałują w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu obiektu. Siła oporu jest równa sile przyłożonej do obiektu, który porusza się ze stałą prędkością. Opór zależy na przykład od ...

Opór

Dyfuzja rozpuszczalnika przebiega od roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu. Półprzepuszczalna membrana, rozdzielająca dwa roztwory, jest przepuszczalna dla mniejszych cząsteczek rozpuszczalnika, ale nie dla cząsteczek subst...

Osmoza

Prąd elektryczny to uporządkowany przepływ naładowanych cząstek (elektronów i jonów). Energia elektryczna może pochodzić z różnych źródeł, takich jak paliwa kopalne lub odnawialne źródła energii. Wykorzystaj odnawialne źródła energii, aby wytworzy...

Prąd elektryczny z odnawialnych źródeł energii

Przeciwwaga to przeciwważący ciężar, który równoważy albo zmniejsza działanie obciążenia. Klasycznym przykładem maszyny opartej na zasadzie przeciwwagi jest trebusz wykorzystywany w średniowiecznych wojnach. Maszyna ta jest w stanie zachowywać i u...

Przeciwwaga

Niektóre materiały dobrze przewodzą elektryczność, a inne nie. Te drugie nazywamy izolatorami. Dobrymi przewodnikami są na przykład cynk, miedź i większość metali, natomiast większość tworzyw sztucznych to izolatory. W roztworach przewodnictwo zal...

Przewodnictwo soli

Reakcje kwas – zasada polegają na protonacji zasad w wyniku deprotonacji kwasów, innymi słowy, w reakcjach kwas – zasada donor (kwas) oddaje jon wodorowy, a akceptor (zasada) ten jon przyjmuje. pH jest miernikiem kwasowości bądź zasadowości. Wskaź...

Reakcje kwas – zasada

Termochemia to nauka o energii i cieple związanych z reakcjami chemicznymi. Jeżeli reakcja uwalnia energię (np. w postaci ciepła), nazywamy ją reakcją egzotermiczną. Jej przeciwieństwem jest reakcja endotermiczna, która pobiera energię z otoczenia...

Reakcje termochemiczne

Reakcje zegarowe to grupa reakcji, w których zmiana następuje w sposób nagły po upływie ustalonego czasu (na jego długość można wpływać, zmieniając warunki reakcji). Kinetyka tych procesów jest dosyć skomplikowana, ale podstawową zasadą jest równo...

Reakcje zegarowe

Równowaga występuje, gdy siły oddziałujące na ciało albo na układ ciał wzajemnie się równoważą. Zaburzenie stanu równowagi może wywołać interesujące ruchy, które można wykorzystać w reakcji łańcuchowej. Popatrzmy na przykłady. Unoszące się widelce...

Równowaga, środek ciężkości

Interakcja i ciągły ruch cząsteczek substancji rozpuszczanej i rozpuszczalnika umożliwiają zajście procesu rozpuszczania. Cząsteczki rozpuszczalnika oddziałują z cząsteczkami substancji rozpuszczanej, a zachodząca między nimi interakcja jest odpow...

Rozpuszczanie

Rozszerzalność cieplna to właściwość materii polegająca na zmianie objętości w odpowiedzi na zmianę temperatury. Rozszerzalność cieplna występuje również w życiu codziennym, na przykład w przypadku metali, ale zachodzi również w silniku Stirlinga,...

Rozszerzalność cieplna

Roztwór uznajemy za nasycony, gdy w rozpuszczalniku — w określonych warunkach ciśnienia i temperatury— nie można rozpuścić więcej substancji rozpuszczanej. Oznacza to, że została osiągnięta równowaga w roztworze. W takim przypadku stężenie substan...

Roztwory nasycone i przesycone

Przyspieszenie to zmiana prędkości ciała w czasie. Może ona mieć wartość dodatnią albo ujemną (opóźnienie). Zobaczmy, jak wykorzystać te ruchy w reakcji łańcuchowej! Równia pochyła Zbuduj równię pochyłą, podkładając kilka książek pod jeden koniec ...

Ruch jednostajnie zmienny: Przyspieszenie

Ruch obrotowy występuje, gdy obiekt porusza się po torze kolistym. Ruch obrotowy można uzyskać, wykorzystując siłę dośrodkową, która zmusza obiekt do poruszania się po zakrzywionym torze. Może to na przykład wynikać z siły grawitacji (kule) czy pr...

Ruch obrotowy

Rozciągając i ściskając sprężynę, przykładasz siłę. Siła ta jest wprost proporcjonalna do zmiany długości, co oznacza, że im bardziej rozciągasz sprężynę, tym większą przykładasz siłę. Tak samo zachowuje się guma. Siła sprężystości jest bardzo prz...

Siła sprężystości

Siła wyporu to skierowana do góry siła, jaką wywiera ciecz bądź gaz, działająca przeciwnie do ciężaru zanurzonego obiektu. Każdy obiekt zanurzony w cieczy bądź w gazie jest wypierany do góry z siłą równą ciężarowi płynu wypartego przez dany obiekt...

Siła wyporu

Spalanie zachodzi, gdy substancja reaguje z tlenem zawartym w powietrzu. Do spalania konieczne jest spełnienie trzech warunków: łatwopalny materiał, obecność tlenu oraz osiągnięcie temperatury zapłonu. Spalaniu zawsze towarzyszy wydzielanie światł...

Spalanie

Surfaktanty,  zwane również środkami powierzchniowo czynnymi, zmniejszają napięcie powierzchniowe rozpuszczalnika, zwykle wody, i ułatwiają tworzenie dyspersji substancji nierozpuszczalnych (substancji tłuszczowych). Zobaczmy, jak włączyć doświadc...

Surfaktanty

Obiekt, który wpadnie w pole grawitacyjne Ziemi, będzie się poruszał w kierunku środka Ziemi. Swobodny spadek występuje wtedy, gdy ruch ciała nie jest niczym zakłócany i odbywa się jedynie pod wpływem siły grawitacji. W ruchu tym nie występuje opó...

Swobodny spadek, grawitacja

Termoskop to urządzenie składające się z cylindra i manometru w kształcie litery U. Za jego pomocą można identyfikować zmiany temperatury. Jeśli w otworze cylindra umieszczona zostanie duża probówka, w której biegnie reakcja chemiczna to podczas w...

Termoskop

Tworzywa sztuczne to otrzymane chemicznie lub zmodyfikowane polimery naturalne o wysokiej masie cząsteczkowej. Spotykamy je niemal na każdym kroku w naszym codziennym życiu. Superchłonne polimery, które są w stanie wchłonąć dużą ilość wody lub roz...

Tworzywa sztuczne

Ukryte pismo, które można wywołać chemicznie, wymaga przeprowadzenia reakcji, w której produkt końcowy jest kolorowy, ale co najmniej jeden z reagentów jest bezbarwny. Najpierw piszemy na papierze, używając bezbarwnego reagentu, a następnie przepr...

Ukryte pismo

Wahadło to ciało zawieszone na trzpieniu, które może się swobodnie poruszać, jeżeli zostanie przesunięte w bok ze swojej pozycji równowagi. Wahadło kołysze się z określoną częstotliwością. Ruch wahadłowy można zauważyć w wielu konstrukcjach, z jak...

Wahadło

Wibracjami określa się wszelkie drgania powtarzalne w czasie. Drgania mechaniczne to drgania występujące wokół punktu równowagi. Wibracje mogą wywołać ciekawe i widowiskowe ruchy w reakcji łańcuchowej. Zobaczmy przykład. Dzięcioł Obserwuj tradycyj...

Wibracje

Aby wyrzucić obiekt wysoko w górę, należy nadać mu pęd początkowy (albo energię). Wartość przyłożonej siły musi być wystarczająco duża, aby pokonać siłę grawitacji. Zjawisko takie możemy zaobserwować w przypadku siły naprężenia rozciągniętej gumki...

Wyrzut

Piana powstaje podczas wytwarzania gazów w cieczy. W przypadku dynamicznego wytwarzania gazu piana powstaje bardzo szybko i w dużej ilości. W ten sposób można zainicjować kolejny etap reakcji łańcuchowej. Zobaczmy, jak to zrobić! Iskrzący wulkan N...

Wytwarzanie piany

Collision

Zderzenie

Ciężar ciała jest proporcjonalny do jego masy. Zmiana ciężaru często powoduje zmiany ruchów, co można łatwo wykorzystać w reakcji łańcuchowej. Popatrzmy na przykłady: Gąbkowa równoważnia Umieść jednakowe gąbki po dwóch stronach huśtawki, upewniają...

Zmiana ciężaru

Właściwości fizyczne materii zależą od jej stanu skupienia. Ciało stałe może się zmienić w płynne w wyniku topnienia; ciecz możne przekształcić się w gaz wskutek parowania. Zmiany stanu skupienia materii można również wykorzystać w reakcji łańcuch...

Zmiana stanu skupienia materii

Chain Reaction - Footer